Praat mee over mogelijke zonne- en of windparken in Horst aan de Maas

In maart 2021 start de gebiedsverkenning naar de realisatie van mogelijke energielandschappen in de gemeente Horst aan de Maas. Het doel van de gebiedsverkenning is om samen met de bewoners en grondeigenaren van de gemeente Horst aan de Maas te inventariseren op welke manier grootschalige energieprojecten in de gemeente Horst aan de Maas wenselijk en haalbaar is. U kunt zich nu opgeven voor de digitale inwonersavonden en uw mening achter laten via de vragenlijst op www.energielandschaphorstaandemaas.nl. Via de website kunt u eveneens in contact komen met de gebiedsregisseur.

In december vorig jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas het Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit vastgesteld, kortweg KODE. De gemeente heeft hiermee aangegeven grip te willen houden op de realisatie van een duurzame energievoorziening zodat de opbrengsten hieruit zoveel mogelijk lokaal kunnen worden ingezet. Het doel is om 30% van de energievraag in de gemeente (1150 TJ (terajoule)) middels duurzame elektriciteit op te wekken in 2030.

Met het vaststellen van KODE, heeft de gemeenteraad ingestemd met het starten van een gebiedsverkenning voor energielandschappen. De gemeente zet zowel in op de realisatie van zonneparken en windparken in energielandschappen. Een energielandschap is een project met grootschalige opwek van elektriciteit door middel van een grote zonneweide en/of meerdere windturbines. Doordat de elektriciteit opwek wordt gebundeld, is het effect in het gehele landschap beperkter dan wanneer het willekeurig wordt verspreid.

In maart 2021 start de gebiedsverkenning naar de realisatie van mogelijke energielandschappen in de gemeente Horst aan de Maas. Er zijn twee verkenningsgebieden aangewezen in de gemeente Horst aan de Maas: Verkenningsgebied Mariapeel en Verkenningsgebied A73/ Maaslijn.

Het energielandschap Mariapeel lijkt zich goed te lenen voor de ontwikkeling van zonne-energie. Het energielandschap A73/Maaslijn laat mogelijkheden zien voor de opwek middels windenergie.

Lokaal eigenaarschap
Mocht een zon- en/of windproject haalbaar en wenselijk zijn, is het uitgangspunt van de gemeente Horst aan de Maas dat inwoners van Horst aan de Maas voor minimaal 50% en bij voorkeur 100% eigenaar worden van het park. Op deze wijze kunnen de inwoners van de gemeente Horst aan de Maas zeggenschap krijgen over hun zonnepark of windpark. Om hier op de goede manier invulling aan te geven wordt de gebiedsverkenning in samenwerking uitgevoerd met de lokale energiecoöperatie Reindonk Energie.

Baten naar de bewoners van gemeente Horst aan de Maas
Een ander doel van een mogelijk lokaal energieproject is dat de baten zoals de opbrengst die voortkomt uit een zonne- of windpark ten goede komt aan de omgeving, bijvoorbeeld via coöperatief mede eigenaarschap. Dit verkennen we de komende periode. Daarnaast kunnen maatschappelijke initiatieven via een beschikbaar gesteld omgevingsfonds voor de directe omgeving van een project worden gerealiseerd.

Energieprojecten met meerwaarde voor de omgeving
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de energieprojecten niet los worden gezien van de omgeving. De gebiedsontwikkeling biedt de mogelijkheid om uitdagingen aan te pakken en koppelkansen in het gebied te verzilveren. Hier wordt in het gebiedsproces nadrukkelijk aandacht aan besteed. De opbrengsten en ontwikkeling van een grootschalig project kunnen bijdragen aan de gewenste gebiedsontwikkelingen in de omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap of landbouw. Ook kan het bijdragen aan het versterken van recreatieve of maatschappelijke functies.

Locaties
Het energielandschap Mariapeel lijkt zich goed te lenen voor de ontwikkeling van zonne-energie. Het energielandschap A73/Maaslijn laat mogelijkheden zien voor de opwek middels windenergie. Meer informatie over de verkenningsgebieden en de mogelijke zoeklocaties zijn te zien op de website.

Digitale informatieavond
Op 17 maart om 20.00 uur vindt de eerste digitale informatieavond plaats voor het verkenningsgebied A73/Maaslijn. Op 22 maart om 20.00 uur volgt de eerste informatieavond voor het verkenningsgebied Mariapeel. Inwoners uit de gemeente Horst aan de Maas kunnen zich opgeven via deze link. Er is plaats voor 50 deelnemers. Op deze avond zal er meer uitleg gegeven worden over de uitgangspunten, de locaties, de impact voor omwonenden en is er ruimte voor vragen. Mocht de eerste avond vol zitten, dan worden er direct meerdere avonden georganiseerd. Via de site zullen de nieuwe data gedeeld worden.

Grondeigenaren uit de twee verkenningsgebieden zijn aangeschreven en uitgenodigd voor een digitale informatieavond. Samen met de grondeigenaren wordt besproken wat eventueel de meest geschikte locatie zou kunnen worden voor een energielandschap in de vorm van zonne- en of windenergie.

Geef uw mening
Omdat een grote zonne- en of windpark een hoge impact kan hebben voor inwoners en met name direct omwonenden, kunnen zij hun mening, opmerkingen, zorgen wensen, steun en vragen delen middels een online vragenlijst. U kunt deze vinden op www.energielandschaphorstaandemaas.nl/vragenlijst en is toegankelijk voor bewoners van de gemeente Horst aan de Maas.

Gebiedsregisseur
De gemeente Horst aan de Maas heeft Frank van Bussel gevraagd als onafhankelijke gebiedsregisseur. Hij zal, samen met een lokale werkgroep de verkenning leiden en organiseren. Tijdens de verkenning staan de bewoners en grondeigenaren centraal.

Besluitvorming
Indien de mogelijkheden voor realisatie van een lokaal energielandschap gunstig zijn, is het streven van de gemeente om hierover medio 2021 een principebesluit te nemen. Alle input van gesprekken met bewoners en grondeigenaren, en de uitkomst van de vragenlijst wordt hierin meegenomen.